Graag geven wij u wat beter inzicht in hoe een hypotheek is opgebouwd en welke kosten daarmee verbonden zijn. Een hypotheek is een lening om een woning te kopen, met deze woning als onderpand voor de geldverstrekker. U heeft een huis op het oog met een koopprijs van € 200.000,00. Om dit huis te kopen zijn echter meerdere kosten gemoeid, waardoor het uiteindelijke hypotheekbedrag hoger zal liggen. Wij geven u hier een voorbeeld van de berekening van het hypotheekbedrag:

Omschrijving Bedrag  Uitleg
Aankoopwaarde woning  €   200.000,00 (voorbeeld)
Verbouwing of meerwerk  €     20.000,00 (voorbeeld)
Bouwrente  €      5.000,00 Bij een nieuwbouwhuis betaalt u rente aan de bouwer en de geldverstrekker. De bouwrente is de som hiervan. In dit voorbeeld nemen we € 5000,- op.
Makelaarcourstage  €      3.000,00 Als u een makelaar heeft ingeschakeld bij de koop van een nieuw huis, berekent de makelaar u hier een percentage van de aankoopwoning voor. Gemiddeld is dit 1,5%, dit hebben wij hier als voorbeeld ook opgenomen.
Notariskosten  €      1.750,00 De notaris maakt de vereiste leverings- en hypotheekakte op en schrijft deze akten in bij de openbare registers. De kosten hiervoor zijn gemiddeld € 1750,-
Afsluitkosten  €      2.320,00 De hypotheekverstrekker rekent bij een nieuwe hypotheek afsluitkosten. Dit is gemiddeld 1% van het hypotheekbedrag, welke wij hiernaast als voorbeeld hebben opgenomen.
Hypotheekbedrag  €232.070,00

U weet nu dat het hypotheekbedrag € 232.070,00 zal bedragen voor een huis met een koopprijs van € 200.000,00. Nu is het uiteraard van belang om te bekijken of het haalbaar is om dit hypotheekbedrag aan te gaan. Dit doen we door te bekijken wat de maximale hypotheek is die u in uw financiële situatie af kan sluiten.

Maximale hypotheek
Een hypotheekverstrekker zal, door de risico’s die zij kunnen lopen bij het verstrekken van een hypotheek, berekenen wat uw maximale hypotheek is. Zij bepalen dit door de verhouding tussen inkomen en het hypotheekbedrag en de verhouding tussen de waarde van de woning en het hypotheekbedrag:

1) De verhouding tussen uw inkomen en het hypotheekbedrag
Verschillende hypotheekverstrekkers, verschillende berekeningen. Een aantal hypotheekverstrekker zal op het moment gemiddeld genomen een hypotheek met u aangaan van 5x uw bruto jaarsalaris. Uiteraard kan dit per hypotheekverstrekker verschillen en kan dit ook afhankelijk zijn van uw inkomen. Bij een hoog inkomen is het mogelijk dat deze factor iets hoger ligt.
Andere hypotheekverstrekkers zullen uitgaan van de ‘woonquote’, dit is een berekening waarbij u bijvoorbeeld 30% of 35% van uw inkomen kan besteden aan de hypotheeklasten. Ook hierbij kan de ‘woonquote’ bij een hoger inkomen omhoog worden aangepast.

De ‘woonquote’ is per hypotheekverstrekker verschillend en er wordt vaak ook naar verschillende factoren gekeken om de ‘woonquote’ voor u te bepalen. Hierbij worden bijvoorbeeld uw leeftijd, opleidingsniveau en carrièrepad met bijbehorend inkomen in acht genomen.

De Nationale Hypotheek Garantie (NGH), een garantie die onder bepaalde voorwaarden wordt verstrekt door Stichting Waarborg Eigen Woning, kijkt ook naar de ‘woonquote’ om de maximale hypotheek te bepalen. Als u deze garantie heeft, loopt de hypotheekverstrekker nagenoeg geen risico meer op uw hypotheek en zij bieden dan ook vaak een korting op het rentetarief. Het Waarborgfonds staat immers borg voorde terugbetaling van uw hypotheek aan de hypotheekverstrekker.
Om in aanmerking te komen voor de Nationale Hypotheekgarantie dient u te voldoen aan:
– De door NGH gestelde maximale ‘woonquote’;
– een lager hypotheekbedrag dan € 350.000,00.

 1a) Inkomen
Er wordt eerst gekeken naar uw inkomen. De NHG bekijkt en beoordeeld uw inkomsten door middel van  de vaste, zekere inkomsten (provisie, uitkering, tijdelijk inkomen of inkomen uit onderneming wordt hier niet in meegenomen) en de  eventuele kredieten / schulden die uw inkomen drukken, in de berekening mee te nemen. Wanneer u een eigen bedrijf heeft en hier minimaal de laatste 3 kalenderjaren aaneengesloten inkomsten uit heeft gehaald, berekent de NHG gemiddeld de nettowinst of het resultaat van de laatste 3 kalenderjaren. Dit kan echter soms ook oplopen tot de nettowinst of resultaat uit het laatste kalenderjaar.

1b)  Hypotheeklasten
De NHG heeft een ingewikkelde berekening om het maximale hypotheekbedrag te bepalen, waarbij er vanuit wordt gegaan dat het totale hypotheekbedrag annuitair wordt afgelost. Dit is een vaste periodieke betaling die is samengesteld uit rente over een aflossing op het geleende bedrag, de hypotheek. Om uw hypotheeklasten volgens de NHG te bepalen kan u uw gegevens invullen op de website van NHG

2) De verhouding tussen de waarde van de woning en het hypotheekbedrag
Het te kopen huis is onderpand voor uw hypotheek, daarom is het voor de hypotheekverstrekker van belang om de waarde van het huis te weten ten opzichte van het hypotheekbedrag. In de regel wordt de de waarde van het huis bepaald door een onafhankelijke taxateur die een taxatierapport van het huis maakt. In het taxatierapport wordt zowel de vrije verkoopwaarde als de executiewaarde van het huis bepaald.

    • De vrije verkoopwaarde is de waarde van het huis wanneer het huis via de reguliere route wordt verkocht. Hierbij dient het huis niet verhuurd te zijn aan derde.
    • De executiewaarde is de geschatte waarde van het huis wanneer het huis gedwongen verkocht dient te worden. Over het algemeen ligt de executiewaarde rond de 85%-90% van de vrije verkoopwaarde.  Bij een nieuwbouwhuis wordt geen taxatierapport gemaakt en wordt de executiewaarde over het algemeen gelijk gesteld aan de stichtingskosten, wat een percentage van 100% in houdt.